Disclaimer

Het softwareprogramma StockVisor en de internetsite StockVisor zijn een particulier initiatief.

Het gebruik van StockVisor biedt geen garantie op succes. Elk handelen gebaseerd op informatie van StockVisor is geheel voor eigen risico van de gebruiker. StockVisor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden koersverliezen door beleggingsbesluiten van de gebruiker.

Alle beleggingen zijn onderhevig aan risico. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat de waarde van de beleggingen zal toenemen of dat de beleggingsdoelstellingen, ontleend aan technische analyse, zullen worden gerealiseerd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waarde van beleggingen kan fluctueren en kan plotseling en aanzienlijk in waarde dalen. Potentiële beleggers dienen daarom te beseffen dat er een kans bestaat dat zij het ingelegde vermogen niet terugkrijgen. Raadpleeg altijd meerdere informatiebronnen en overleg met uw beleggingsadviseur voordat u een aan- of verkoopbesluit neemt.

StockVisor heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. StockVisor geeft geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud van deze internetsite en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren daarvan, voor welk functioneren StockVisor onder meer afhankelijk is van derden. StockVisor is niet aansprakelijk voor enige schade, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze internetsite zou kunnen ontstaan.

Verwijzingen naar internetsites die niet door StockVisor worden onderhouden zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden opgenomen. Hoewel StockVisor een zorgvuldige selectie toepast ter zake van de internetsites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en diensten die daarop worden aangeboden. StockVisor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot internetsites die zij niet onderhoudt en waarnaar door middel van links wordt verwezen.